algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: de vakantiewoning aan het adres Bosweg 1, 4328 PD Burgh-Haamstede
 2. verhuurder: W. Landa en/of N.N. Rauscher, handelend onder de naam schouwseduin.com, in de hoedanigheid van eigenaars van het vakantieverblijf;
 3. huurder: degene die met de verhuurder de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 4. gebruikers: de op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
 5. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de huurder of de gebruikers;
 6. overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen huurder en verhuurder inzake het huren van het vakantieverblijf
 7. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf
 8. overige kosten: de vergoeding die betaald wordt voor toeristenbelasting, bedlinnen, eindschoonmaak, huisdierentoeslag en overige diensten;
 9. annulering: de schriftelijke beëindiging door de huurder van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf
 1. TOEPASSING
  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen met betrekking tot huur en/of gebruik van het vakantieverblijf. Afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien dit schriftelijk met verhuurder is overeengekomen.
 2. TOEPASSELIJK RECHT
  Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. INHOUD EN DUUR OVEREENKOMST
 4. Verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de huurder het vakantieverblijf ter beschikking voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.
 5. BETALINGEN
  Bij boeking dient huurder een aanbetaling van 25% van de overeengekomen prijs, de overige kosten en de borgsom te voldoen. Betaling van dit bedrag dient per omgaande te geschieden. Het restant van de overeengekomen prijs, de overige kosten en de borgsom dienen uiterlijk 8 weken voor de aankomstdatum te zijn ontvangen door verhuurder. Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van het verblijf dienen de overeengekomen prijs, de overige kosten en de borgsom volledig per omgaande te worden voldaan door huurder. Bij niet tijdige betaling van de aan huurder gefactureerde bedragen is deze onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal verhuurder schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren en is huurder aansprakelijk voor alle schade die verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die verhuurder in verband met de boeking en de annulering heeft moeten maken. Verhuurder heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing. Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door huurder, uit welke hoofde dan ook, betaalde bedragen.
 6. BORGSOM
  Verhuurder verlangt een borgsom van huurder. De hoogte van de borgsom staat vermeld in de overeenkomst en op de factuur. De borgsom, of het eventuele restant daarvan, wordt binnen 7 dagen na overeengekomen dag van vertrek teruggestort op de bank- of girorekening van huurder, mits deze het vakantieverblijf naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.
 7. AANKOMST EN VERTREK
  Het vakantieverblijf mag op de overeengekomen dag van aankomst vanaf uiterlijk 15.00 uur worden betrokken. Het exacte tijdstip stellen huurder en verhuurder in onderling overleg vast. Op de overeengekomen dag van vertrek dient het vakantieverblijf vóór 10.00 uur verlaten te zijn. Indien het gebruik van het vakantieverblijf eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de overeengekomen prijs en/of overige kosten. Bovendien is huurder verplicht om verhuurder te informeren bij vroegtijdig vertrek.
 8. ANNULERING
  In geval van annulering is huurder een vergoeding verschuldigd. Deze bedraagt:
  – bij annulering van meer dan 8 weken voor de overeengekomen dag van aankomst: de aanbetaling zoals bedoeld in artikel 5;
  – bij annulering van minder dan 8 weken voor de overeengekomen dag van aankomst: 100% van de overeengekomen prijs.
 9. IN-DE-PLAATSSTELLING
  Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan het vakantieverblijf onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan derden dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.
 10. SCHADE
  De huurder is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om het vakantieverblijf.
  Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade aan het vakantieverblijf en de inventaris daarvan. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder en zal worden ingehouden op de borgsom, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van huurder of gebruikers.
 11. AANSPRAKELIJKHEID
  Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in het vakantieverblijf. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
  Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde vakantieverblijf, ontstaan tijdens het gebruik daarvan door huurder en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van huurder en/of van derden die zich met toestemming van huurder in het vakantieverblijf bevinden.
  Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van huurder, gebruikers of derden die zich met toestemming van huurder in het vakantieverblijf bevinden.
  Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van het vakantieverblijf worden extra kosten in rekening gebracht, welke huurder als dan verplicht is onmiddellijk te voldoen.
 12. KLACHTEN
  Verhuurder stelt alles in het werk om het verblijf van huurder zo aangenaam mogelijk te maken.
  Onvolkomenheden aan het vakantieverblijf dienen direct te worden gemeld, zodat deze opgelost kunnen worden.